Skip to content
MOODS algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Identiteit van de verkoper
 • The Cookware Company Europe bv
 • Adres: Antoon Catriestraat 12, 9031 Drongen, België
 • E-mailadres klantendienst: moods@cookware-co.com
 • Btw-nummer: BE 0635.907.452
 • Website: www.moodsathome.com
2. Reikwijdte en voorwaarden
 1. Met betrekking tot de producten die op onze website te koop worden aangeboden, gelden deze algemene verkoopvoorwaarden voor alle aanbiedingen aan de eindgebruiker (= een natuurlijke persoon die de goederen of diensten uitsluitend voor niet-professionele doeleinden verwerft of gebruikt).
 2. Om een bestelling te plaatsen moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u jonger dan 18 bent, moeten uw ouders of wettelijke voogd dit voor u doen. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen door minderjarigen te weigeren.
 3. Als naast deze algemene verkoopvoorwaarden nog bijzondere voorwaarden gelden, zijn de hoger vermelde bepalingen ook van toepassing voor die bijzondere voorwaarden. Indien deze algemene verkoopvoorwaarden indruisen tegen de bijzondere voorwaarden, primeren deze laatste.
 4. Het plaatsen van een bestelling en de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door het aanvinken van het bevestigingsvakje tijdens de afrekening worden als een bindende aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden beschouwd.                        
3. Aanbiedingen en bestellingen
 1. Als een aanbieding beperkt geldig is of onderhevig is aan bepaalde voorwaarden, wordt dat uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 2. Beschikbaarheid van producten: de aangeboden producten zijn deze die op de dag en het tijdstip van bezoek van de gebruiker op de website te zien zijn. We doen er alles aan om aan uw bestellingen te voldoen. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade die het gevolg zijn van het niet beschikbaar zijn van een product. Als een product van een bevestigde bestelling niet beschikbaar is, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht van de volledige of gedeeltelijke annulatie van de bestelling. Als u op de hoogte wordt gebracht dat een product niet beschikbaar is, maar het bedrag wel al van uw rekening werd afgeschreven, wordt het bedrag zo snel mogelijk na de annulatiedatum van uw bestelling terugbetaald.
 3. We verstrekken de beschrijving van onze producten en de bestelprocedure altijd te goeder trouw. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de beschrijvingen van de producten of de bestelprocedure. We passen de fouten waarvan we schriftelijk op de hoogte werden gebracht, waar mogelijk zo snel mogelijk aan. Als het geleverde product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u het retourneren. Volg hiervoor de procedures beschreven in CLAUSULE 9.
 4. Om een product te kopen moet u het in uw winkelmandje plaatsen. Via het winkelmandje kunt u vervolgens de bestelling plaatsen. Wanneer u een bestelbevestiging ontvangt, is uw aankoop voltooid.
4. Prijs
 1. We behouden ons het recht voor onze prijzen eender wanneer aan te passen. Dergelijke wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor uw bestelling. De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die bij uw bestelling van toepassing waren.
 2. De prijzen op onze website worden weergegeven in euro en zijn inclusief btw, administratiekosten en alle andere diensten, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief verzending. De kosten hiervoor worden tijdens de afhandeling van uw aankoop afzonderlijk aangerekend. Ze worden ook gedetailleerd in CLAUSULE 6.2.
5. Betaling
 1. Betalingen zijn alleen mogelijk met de op de website weergegeven betaalmethodes. U krijgt deze bij de voltooiing van uw aankoop te zien.
 2. Als u met een krediet- of debetkaart betaalt, is uw bestelling pas volledig – en het contract tussen ons finaal – wanneer we een bevestiging ontvangen hebben van de kaartuitgever. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraagde levering en/of niet-levering van uw bestelling wegens een weigering van de kaartuitgever om de betaling uit te voeren. Bestellingen die niet vergezeld gaan van een geldige betaling op naam van de kaarthouder, worden niet aanvaard of verwerkt.
 3. Om de veiligheid van uw onlinebetaling en uw persoonsgegevens te garanderen neemt The Cookware Company de nodige technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van de elektronische overdracht van gegevens en voorziet de organisatie een beveiligde webomgeving. Als de consument elektronisch betaalt, voorziet The Cookware Company hiervoor de nodige beveiligingsmaatregelen.
6. Levering en uitvoering
 1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u tijdens het online plaatsen van uw bestelling opgegeven hebt, conform de beschreven procedures. Per bestelling (die een of meerdere producten kan omvatten) kan slechts één leveringsadres opgegeven worden. U bent gebonden door de informatie die u tijdens de bestelling hebt gegeven. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het verstrekken van foute gegevens. De bestelde producten kunnen alleen worden geleverd op adressen in Nederland.
 2. De leveringsprijs is als volgt: € 5.90, gratis verzending vanaf 40 euro
 3. Onze leveringstermijn is maximaal 15 werkdagen. Als een product niet binnen die termijn bezorgd kan worden, betalen we u het product zo snel mogelijk terug (het bedrag dat we van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten voor het betreffende product).
 4. Zodra de producten geleverd zijn, bent u zelf verantwoordelijk voor de risico's die gepaard gaan met verlies, diefstal of beschadiging.
 5. Wanneer de bestelling het magazijn verlaat, ontvangt u dezelfde dag via e-mail een traceernummer waarmee u alles online kunt volgen. De bestelbevestiging bevat informatie over de verzendkosten en btw. De levering omvat tevens een pakbon met een overzicht van de bestelde producten.
 6. De bestelling wordt afgegeven aan uzelf of iemand anders die op het opgegeven leveringsadres aanwezig is. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade ten gevolge van de inontvangstneming van uw bestelling door iemand anders op het leveringsadres. Als niemand de bestelling op de leveringsdatum in ontvangst kan nemen, laat de koerier een bericht voor u achter. Op dat document vindt u het adres waar u uw producten kunt ophalen en/of een telefoonnummer voor het afspreken van een datum met de koerier. Uw producten kunnen tot 14 dagen na de leveringsdatum worden afgehaald. Na die datum is afhalen niet langer mogelijk en behouden we ons het recht voor de producten te vernietigen of door te verkopen. In dat geval hebt u geenszins recht op terugbetaling.
7. Conformiteit
 1. U dient te controleren of de kwaliteit en hoeveelheid van de geleverde producten overeenstemt met uw bestelling. Klachten over zichtbare gebreken en/of niet-conforme leveringen moeten ten laatste vijf (5) dagen na de levering via e-mail aan onze klantendienst worden bezorgd. Als we een dergelijke klacht niet binnen vijf (5) dagen na de levering ontvangen, hebt u niet langer het recht om een klacht wegens zichtbare gebreken in te dienen. Onze klantendienst zal u op de hoogte brengen van de stappen die u dient te ondernemen om de goederen te retourneren. Goederen kunnen in elk geval uitsluitend geretourneerd worden na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Deze CLAUSULE 7.1 heeft geen invloed op CLAUSULE 7.3.
 2. U geniet ook een wettelijke garantie, zoals voorzien in de toepasselijke nationale wetgeving.
 3. Eventuele klachten aangaande non-conformiteit moeten binnen twee (2) maanden na het vaststellen ervan via e-mail bezorgd worden aan onze klantendienst. Als we een dergelijke klacht niet binnen twee (2) maanden ontvangen, hebt u niet langer het recht om een klacht wegens niet-conformiteit in te dienen. Onze klantendienst zal u op de hoogte brengen van de stappen die u dient te ondernemen om de goederen te retourneren. Goederen kunnen in elk geval uitsluitend geretourneerd worden na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
 4. Als een geleverd product gebreken vertoont, zullen we het vervangen, op voorwaarde dat de procedure van deze CLAUSULE 7 correct werd gevolgd. Als vervanging niet of niet meer mogelijk is, betalen we u het product terug, inclusief de betaalde leveringskosten.
8. Aansprakelijkheid
 1. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schade of eventuele andere problemen die het gevolg zijn van een foutief gebruik van de producten. U dient altijd de door de fabrikant verstrekte instructies op of in de productverpakking te respecteren.
 2. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken en nadelen die voortvloeien uit het gebruik van het internet, in het bijzonder onbeschikbaarheid, binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.
 3. Behoudens de in dwingende bepalingen voorziene beperkingen (bijvoorbeeld in het geval van volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van onze verplichtingen) en onverminderd eventuele (wettelijke of commerciële) garanties die op de bestelde producten van toepassing zijn, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe verliezen of schade. We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte verliezen of gevolgschade.
 4. Indien we aansprakelijk zijn voor verliezen of schade, blijft onze aansprakelijkheid altijd beperkt tot de bedragen (inclusief leveringskosten) die we ontvangen hebben in verband met uw bestellingen waarvoor we aansprakelijk worden gesteld.
9. Herroepingsrecht
 1. U hebt een periode van 14 dagen om uw bestelling zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingsperiode van 14 dagen vangt aan op de dag waarop u of een derde partij (niet de koerier) het product fysiek in ontvangst neemt volgens ARTIKEL 6.6.
 2. U dient ons voor het einde van de in CLAUSULE 9.1 vermelde herroepingsperiode op de hoogte te brengen van uw beslissing. Gebruik hiervoor het bij deze algemene verkoopvoorwaarden gevoegde modelformulier en bezorg ons het ingevulde document via het e-mail- of postadres dat op het formulier staat. U kunt ook een e-mail sturen naar moods@cookware-co.com met in de onderwerpregel 'Bestelling retourneren' en uw bestelnummer.
 3. We betalen u de bedragen terug die we ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten. De terugbetaling verloopt via dezelfde betaalmethode die u tijdens de initiële transactie hebt gebruikt, behalve wanneer u uitdrukkelijk met een andere betaalmethode akkoord gaat. De terugbetaling zal worden uitgevoerd binnen 14 dagen na de dag waarop wij uw beslissing om de bestelling te herroepen, hebben ontvangen. Wij kunnen de terugbetaling echter uitstellen totdat wij de goederen ontvangen of een bewijs ontvangen dat de goederen teruggezonden zijn, als dat vroeger is.
 4. Zodra u ons van de annulatie op de hoogte hebt gebracht, kunt u de producten, inclusief de pakbon, binnen 14 werkdagen na het melden van de annulatie van de bestelling terugsturen naar het adres vermeld op het modelformulier. Na deze periode van 14 dagen kunnen we geretourneerde producten niet langer aanvaarden.
 5. Tijdens de annulatieperiode moeten de producten behoedzaam worden gebruikt, en dit enkel voor zover nodig om de aard, kenmerken en werking van de goederen te kunnen vaststellen. U zult (slechts) aansprakelijk zijn voor een vermindering in waarde van de producten als gevolg van een gebruik dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten te kennen. De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor uw rekening. Bezorg ons de producten in de originele verpakking, inclusief eventuele accessoires, de gebruiksaanwijzing en de leveringsnota.
 6. Producten die niet volgens de correcte herroepingsprocedure worden geretourneerd, worden niet aanvaard en niet terugbetaald. Als er bewijs is van herhaaldelijke ongepaste teruggaven, behouden we ons het recht voor verdere bestellingen te weigeren.
10. Overmacht
 1. Bij overmacht zijn we niet gebonden door onze verplichtingen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen tijdens de overmachtsperiode opschorten.
 2. Omstandigheden waarover we redelijkerwijs geen controle hebben, worden beschouwd als overmacht. Voorbeelden hiervan zijn (deze lijst is niet-exhaustief) natuurrampen, oorlog, oproer, rellen, economische sancties, brand, overstromingen, extreme weersomstandigheden, ontploffingen, epidemieën, terrorisme, arbeidsgeschillen, staking van werknemers of werkgevers, of eender welke andere vorm van collectieve actie of onenigheid, evenals eventuele omstandigheden die de normale productie of verzending van producten kunnen verhinderen, en andere gelijkaardige situaties die ons, onze onderaannemers, onze leveranciers of onze koeriers kunnen beïnvloeden.
11. Bescherming van de privacy

U kunt ons privacybeleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens raadplegen op onze website.

12. Beheer van klachten en oplossen van geschillen
 1. Als u een klacht over onze producten of diensten wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar 'moods@cookware-co.com'. We trachten uw klacht binnen twee (2) werkdagen te behandelen.
 2. Elk contract dat wij met onze klanten sluiten, is onderworpen aan de Belgische wet.
 3. Als consument wordt u ook beschermd door de dwingende bepalingen van het land waar u verblijft. Niets in deze algemene voorwaarden doet afbreuk aan uw recht om als consument gebruik te maken van de dwingende bepalingen van de plaatselijke wet.
 4. Geschillen kunnen ook worden opgelost via het platform voor alternatieve onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie. Meer informatie over alternatieve onlinegeschillenbeslechting en het indienen van klachten is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
13. Wijzigingen aan de algemene verkoopvoorwaarden en scheidbaarheid
 1. We behouden ons het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden op de website eender wanneer en zonder kennisgeving aan te passen. De geldende versie van de algemene verkoopvoorwaarden wordt op de website gepubliceerd zodra de wijzigingen in werking treden. De algemene verkoopvoorwaarden die bij het plaatsen van uw bestelling van kracht zijn, zijn voor de betreffende bestelling van toepassing.
 2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of wegens om het even welke reden onafdwingbaar worden bevonden, zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd en geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

 

MODELFORMULIER: HERROEPINGSRECHT

Aan

The Cookware Company Europe BV

Adres: Henry Fordlaan 62, 3600 Genk

Email: moods@cookware-co.com


Informatie over de consument

Naam
Adres
Telefoonnummer

 

Voorbeeld: Hierbij laat ik u weten dat ik gebruik wens te maken van mijn herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten (geef informatie over de relevante product(en)/diensten).
Bestelnummer  
Besteld op (datum) Producten ontvangen op (datum)

 

Plaats Datum                                       
Handtekening (alleen bij formulier op papier)