Skip to content
MOODS privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

(versie 13/04/2021)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’), en dit privacybeleid.

Deze privacyverklaring geeft meer informatie over de persoonsgegevens die we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we de gegevens verkrijgen, hoelang we de gegevens bewaren en met wie we de gegevens delen. Ze geeft ook meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

1. Identiteits- en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende rechtspersoon:

The Cookware Company Europe BV

Antoon Catriestraat 12

9031 Drongen

België

Ondernemingsnummer 0635.907.452

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen per e-mail (privacy@cookware-co.com) of per brief gericht aan het bovenstaande adres (t.a.v. Privacy).

2. Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Nieuwsbrief en promotionele berichten
 • Website
 • Boekhouding
 • Geschillenbeheer

Hieronder vindt u voor elk doel de persoonsgegevens die we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we de gegevens verkrijgen, hoelang we de gegevens bewaren en met wie we de gegevens delen.

1) Klantenbeheer

Wanneer u een aankoop doet op onze website, kunnen we uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, facturatieadres, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres), een aantal financiële gegevens (kortingscode, betaalwijze, bankrekeningnummer) en uw aankoophistoriek verwerken.

Die persoonsgegevens stellen ons in staat om uw bestelling uit te voeren en op te volgen in geval van vragen of retourzendingen. 

De rechtsgrond voor die verwerking is de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om eventuele vragen te beantwoorden voorafgaand aan het sluiten van een contract (Art. 6, §1, (b) AVG).

We verkrijgen die persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Voor ons klantenbeheer bewaren we uw persoonsgegevens tot 10 jaar plus een verificatieperiode van 1 jaar na uw aankoop.

Onze IT- en softwareleveranciers, betalingsproviders en logistieke dienstverleners kunnen ook toegang hebben tot die persoonsgegevens. Die persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met andere bedrijven van de groep waartoe we behoren of met derde bedrijven in het kader van een fusie of overname.

2) Nieuwsbrief en promotionele berichten via e-mail

Voor onze nieuwsbrief en promotionele berichten kunnen we uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, aanspreking, e-mailadres) en enkele persoonlijke kenmerken (geboortedatum, taal) verwerken. We kunnen ook informatie ontvangen over uw interactie met onze nieuwsbrief en promotionele berichten.

Die persoonsgegevens stellen ons in staat om u op de hoogte te houden van onze producten en activiteiten.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief en promotionele berichten via de website ontvangt u die omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven (Art. 6, §1, (a) AVG).

We verkrijgen die persoonsgegevens rechtstreeks van u.

We sturen u onze nieuwsbrief en promotionele berichten totdat u zich afmeldt (zie Rechten).

Onze IT- en softwareleveranciers kunnen ook toegang hebben tot die persoonsgegevens. Die persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met andere bedrijven van de groep waartoe we behoren of met derde bedrijven in het kader van een fusie of overname.

3) Website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken we uw persoonlijke identificatiegegevens (IP-adres en cookies).

Die gegevens stellen ons in staat om uw surfervaring op onze website te verbeteren en onze website en webshop beter af te stemmen op uw voorkeuren.

De rechtsgrond voor het plaatsen van essentiële en functionele cookies is ons gerechtvaardigd belang om een goed werkende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden (Art. 6, §1, (f) AVG). Analytische, advertentie- en socialemediacookies worden alleen geplaatst als u daarvoor toestemming hebt gegeven (zie ons cookiebeleid voor meer informatie).

We verkrijgen die persoonsgegevens rechtstreeks van u.

De vervaldatum verschilt per cookie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen (zie ons cookiebeleid voor meer informatie).

We delen die persoonsgegevens alleen met IT- en softwareleveranciers met wie we samenwerken voor onze website. Die persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met andere bedrijven van de groep waartoe we behoren of met derde bedrijven in het kader van een fusie of overname.

4) Boekhouding

Voor boekhoudkundige doeleinden kunnen we uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, telefoonnummer, e-mailadres), identificatiegegevens verstrekt door de overheid (btw-nummer), financiële gegevens (betaalwijze, bankrekeningnummer) en aankoophistoriek verwerken.

Die gegevens stellen ons in staat om onze boekhouding te voeren, te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen en onze producten te factureren.

De rechtsgrond voor die verwerking bestaat uit de verschillende wettelijke verplichtingen zoals bepaald in de toepasselijke boekhoudkundige verordeningen (Art. 6, §1, (c) AVG).

We verkrijgen die persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Voor boekhoudkundige doeleinden bewaren we uw persoonsgegevens tot 7 jaar plus een verificatieperiode van 1 jaar na het betreffende boekjaar.

We delen die persoonsgegevens alleen met derden die ze werkelijk nodig hebben, waaronder overheidsinstanties, socialezekerheidsinstanties, bank- en verzekeringsmaatschappijen en ons accountantskantoor. Ook onze IT- en softwareleveranciers kunnen toegang hebben tot die persoonsgegevens. Die persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met andere bedrijven van de groep waartoe we behoren of met derde bedrijven in het kader van een fusie of overname.

5) Geschillenbeheer

Bij een (potentieel) geschil kunnen we uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en alle andere informatie die relevant is voor het (potentiële) geschil verwerken.

Die gegevens stellen ons in staat om onze gerechtvaardigde belangen te verdedigen bij alle vormen van geschillenbeslechting.

De rechtsgrond voor die verwerking is het gerechtvaardigd belang om onze (contractuele, buitencontractuele, wettelijke en andere) verdedigingsrechten uit te oefenen (Art. 6, §1, (f) AVG).

We verkrijgen die persoonsgegevens rechtstreeks van u of via derde partijen.

Voor ons geschillenbeheer bewaren we uw persoonsgegevens tot 5 jaar plus een verificatieperiode van 1 jaar na het verstrijken van de termijn voor beroep in laatste aanleg.

We delen die persoonsgegevens alleen met derden die ze werkelijk nodig hebben, waaronder overheidsinstanties en gerechtelijke autoriteiten (d.w.z. rechtbanken en gerechtshoven, gerechtsdeurwaarders), bank- en verzekeringsinstellingen, ons accountantskantoor, externe juridische adviseurs en incassobureaus. Onze IT- en softwareleveranciers hebben ook toegang tot die persoonsgegevens. Die persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met andere bedrijven van de groep waartoe we behoren of met derde bedrijven in het kader van een fusie of overname.

3. Beveiliging

We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en ze te beschermen tegen onopzettelijke en illegale vernietiging, verlies, aanpassing, ongeoorloofde bekendmaking en toegang.

We hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen waarmee we samenwerken en zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte zonder ervoor te zorgen dat uw gegevens daar een gelijkwaardig beschermingsniveau krijgen.

De persoonsgegevens worden niet verwerkt aan de hand van geautomatiseerde besluitvorming.

4. Rechten

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Een verzoek tot inzage in of rectificatie van uw persoonsgegevens.
 • Een verzoek tot wissing van uw persoonsgegevens.
 • Een verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Een verzoek om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Een verzoek om uw gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener.
 • Een klacht indien u van mening bent dat we niet conform de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming handelen. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail (privacy@cookware-co.com) of per brief gericht aan het in rubriek 1 vermelde adres.

We respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u krachtens de toepasselijke wetgeving aanspraak kunt maken.

Als u onze nieuwsbrieven en promotionele berichten niet langer wenst te ontvangen en de verwerking van uw gegevens voor dat doel wenst stop te zetten, kunt u steeds gebruikmaken van de afmeldlink die onderaan dergelijke berichten is vermeld. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en promotionele berichten, zult u die niet meer ontvangen. U kunt zich steeds opnieuw inschrijven via onze website.

Voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor de rechtsgrond een gerechtvaardigd belang is (zie Doeleinden) kunt u ons meer informatie vragen over de afwegingstoets die we in dat kader hebben uitgevoerd.

In geval van twijfel over uw identiteit kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

5. Updates

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd binnen de limieten van de toepasselijke richtlijnen inzake gegevensbescherming. Via onze website hebt u steeds toegang tot de recentste versie.